Probing the reaction mechanism of Al/CuO nanocomposites doped with ammonium perchlorate.

Wang, Cheng-Ai; Xu, Jianbing; Dai, Ji; Wang, Yueting; Shen, Yun; Zhang, Zehua; Shen, Ruiqi; Ye, Yinghua.
Nanotechnology; 31(25): 255401, 2020 Mar 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-32126531

Não foram localizados documentos relacionados