Seed yield can be explained by altered yield components in field-grown western wheatgrass (Pascopyrum smithii Rydb.).

Chen, Zhao; Niu, Junpeng; Cao, Xinlong; Jiang, Wenbo; Cui, Jian; Wang, Quanzhen; Zhang, Quan.
Sci Rep; 9(1): 17976, 2019 Nov 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31784680