Partially Melted Ti6Al4V Particles Increase Bacterial Adhesion and Inhibit Osteogenic Activity on 3D-printed Implants: An In Vitro Study.

Xie, Kai; Guo, Yu; Zhao, Shuang; Wang, Lei; Wu, Junxiang; Tan, Jia; Yang, Yangzi; Wu, Wen; Jiang, Wenbo; Hao, Yongqiang.
Clin Orthop Relat Res; 477(12): 2772-2782, 2019 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31764350