Plant composition changes in a small-scale community have a large effect on the performance of an economically important grassland pest.

Qin, Xinghu; Wu, Huihui; Huang, Xunbing; Lock, T Ryan; Kallenbach, Robert L; Ma, Jingchuan; Ali, Md Panna; Tu, Xiongbing; Cao, Guangchun; Wang, Guangjun; Nong, Xiangqun; McNeill, Mark R; Zhang, Zehua.
BMC Ecol; 19(1): 32, 2019 09 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31484520