Optimization, Structure-Activity Relationship, and Mode of Action of Nortopsentin Analogues Containing Thiazole and Oxazole Moieties.

Guo, Jincheng; Hao, Yanan; Ji, Xiaofei; Wang, Ziwen; Liu, Yuxiu; Ma, Dejun; Li, Yongqiang; Pang, Huailin; Ni, Jueping; Wang, Qingmin.
J Agric Food Chem; 67(36): 10018-10031, 2019 Sep 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31448918