Revealing Energetics of Surface Oxygen Redox from Kinetic Fingerprint in Oxygen Electrocatalysis.

Tao, Hua Bing; Zhang, Junming; Chen, Jiazang; Zhang, Liping; Xu, Yinghua; Chen, Jingguang G; Liu, Bin.
J Am Chem Soc; 141(35): 13803-13811, 2019 Sep 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31424926