Xiaoyaosan exerts antidepressant-like effects by regulating the functions of astrocytes and EAATs in the prefrontal cortex of mice.

Liu, Yan; Ding, Xiu-Fang; Wang, Xin-Xing; Zou, Xiao-Juan; Li, Xiao-Juan; Liu, Yue-Yun; Li, Jie; Qian, Xiu-Yun; Chen, Jia-Xu.
BMC Complement Altern Med; 19(1): 215, 2019 Aug 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31412844

Não foram localizados documentos relacionados