Impacts of climate change on future air quality and human health in China.

Hong, Chaopeng; Zhang, Qiang; Zhang, Yang; Davis, Steven J; Tong, Dan; Zheng, Yixuan; Liu, Zhu; Guan, Dabo; He, Kebin; Schellnhuber, Hans Joachim.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(35): 17193-17200, 2019 Aug 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31405979