Transplantation of microbiota from drug-free patients with schizophrenia causes schizophrenia-like abnormal behaviors and dysregulated kynurenine metabolism in mice.

Zhu, Feng; Guo, Ruijin; Wang, Wei; Ju, Yanmei; Wang, Qi; Ma, Qingyan; Sun, Qiang; Fan, Yajuan; Xie, Yuying; Yang, Zai; Jie, Zhuye; Zhao, Binbin; Xiao, Liang; Yang, Lin; Zhang, Tao; Liu, Bing; Guo, Liyang; He, Xiaoyan; Chen, Yunchun; Chen, Ce; Gao, Chengge; Xu, Xun; Yang, Huanming; Wang, Jian; Dang, Yonghui; Madsen, Lise; Brix, Susanne; Kristiansen, Karsten; Jia, Huijue; Ma, Xiancang.
Mol Psychiatry; 2019 Aug 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31391545