Quantitative efficacy of three antipsychotic drugs for schizophrenia based on a real-world study in China.

Zhang, Lei; Li, Yan-Ge; He, Shen; Zhang, Yan; Yu, Yi-Min; Li, Yan; Wen, Hui; Qiao, Ying; Shen, Yi-Feng; Li, Hua-Fang.
Acta Pharmacol Sin; 2019 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31388088