SnSe<sub>2</sub> Nanosheets for Subpicosecond Harmonic Mode-Locked Pulse Generation.

Liu, Ji-Shu; Li, Xiao-Hui; Guo, Yi-Xuan; Qyyum, Abdul; Shi, Zhao-Jiang; Feng, Tian-Ci; Zhang, Ying; Jiang, Chuan-Xiu; Liu, Xin-Feng.
Small; : e1902811, 2019 Aug 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31373758