Phytoremediation of Cd and Pb interactive polluted soils by switchgrass (<i>Panicum virgatum</i> L.).

Guo, Zhipeng; Gao, Yani; Cao, Xinlong; Jiang, Wenbo; Liu, Xv; Liu, Qian; Chen, Zhao; Zhou, Wennan; Cui, Jian; Wang, Quanzhen.
Int J Phytoremediation; 21(14): 1486-1496, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31342773