Histopathology-based immunoscore predicts recurrence for intrahepatic cholangiocarcinoma after hepatectomy.

Tian, Meng-Xin; Zhou, Yu-Fu; Qu, Wei-Feng; Liu, Wei-Ren; Jin, Lei; Jiang, Xi-Fei; Wang, Han; Tao, Chen-Yang; Zhou, Pei-Yun; Fang, Yuan; Ding, Zhen-Bin; Peng, Yuan-Fei; Zhou, Jian; Fan, Jia; Shi, Ying-Hong.
Cancer Immunol Immunother; 68(8): 1369-1378, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31338558