Identification of DNA motifs that regulate DNA methylation.

Wang, Mengchi; Zhang, Kai; Ngo, Vu; Liu, Chengyu; Fan, Shicai; Whitaker, John W; Chen, Yue; Ai, Rizi; Chen, Zhao; Wang, Jun; Zheng, Lina; Wang, Wei.
Nucleic Acids Res; 47(13): 6753-6768, 2019 07 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31334813

Não foram localizados documentos relacionados