Succinate induces skeletal muscle fiber remodeling via SUNCR1 signaling.

Wang, Tao; Xu, Ya-Qiong; Yuan, Ye-Xian; Xu, Ping-Wen; Zhang, Cha; Li, Fan; Wang, Li-Na; Yin, Cong; Zhang, Lin; Cai, Xing-Cai; Zhu, Can-Jun; Xu, Jing-Ren; Liang, Bing-Qing; Schaul, Sarah; Xie, Pei-Pei; Yue, Dong; Liao, Zheng-Rui; Yu, Lu-Lu; Luo, Lv; Zhou, Gan; Yang, Jin-Ping; He, Zhi-Hui; Du, Man; Zhou, Yu-Ping; Deng, Bai-Chuan; Wang, Song-Bo; Gao, Ping; Zhu, Xiao-Tong; Xi, Qian-Yun; Zhang, Yong-Liang; Shu, Gang; Jiang, Qing-Yan.
EMBO Rep; 20(9): e47892, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31318145

Não foram localizados documentos relacionados