Lipopolysaccharide Downregulates 11ß-Hydroxysteroid Dehydrogenase 2 Expression through Inhibiting Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ in Placental Trophoblasts.

Fu, Lin; Chen, Yuan-Hua; Bo, Qing-Li; Song, Ya-Ping; Ma, Li; Wang, Bo; Xu, Shen; Zhang, Cheng; Wang, Hua; Xu, De-Xiang.
J Immunol; 203(5): 1198-1207, 2019 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31315888