Influence of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema in infancy: a birth cohort study.

Gao, Xiao; Yan, Yan; Zeng, Guangyu; Sha, Tingting; Liu, Shiping; He, Qiong; Chen, Cheng; Li, Ling; Xiang, Shiting; Li, Hongyan; Tan, Shan; Yan, Qiang.
BMC Pediatr; 19(1): 239, 2019 Jul 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31315604