The Edwardsiella piscicida thioredoxin-like protein inhibits ASK1-MAPKs signaling cascades to promote pathogenesis during infection.

Yang, Dahai; Liu, Xiaohong; Xu, Wenting; Gu, Zhaoyan; Yang, Cuiting; Zhang, Lingzhi; Tan, Jinchao; Zheng, Xin; Wang, Zhuang; Quan, Shu; Zhang, Yuanxing; Liu, Qin.
PLoS Pathog; 15(7): e1007917, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31314784