Production of alkaline pectinase: a case study investigating the use of tobacco stalk with the newly isolated strain Bacillus tequilensis CAS-MEI-2-33.

Zhang, Ge; Li, Shugui; Xu, Yingbo; Wang, Juan; Wang, Fan; Xin, Yuhua; Shen, Zhong; Zhang, Haibo; Ma, Ming; Liu, Haobao.
BMC Biotechnol; 19(1): 45, 2019 07 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31299949