[Childhood obesity and early target organ damage].

Yang, L L; Xi, B.
Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi; 53(7): 731-736, 2019 Jul 06.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31288346