Contribution of Coiled-Coil Assembly to Ca<sup>2+</sup>/Calmodulin-Dependent Inactivation of TRPC6 Channel and its Impacts on FSGS-Associated Phenotypes.

Polat, Onur K; Uno, Masatoshi; Maruyama, Terukazu; Tran, Ha Nam; Imamura, Kayo; Wong, Chee Fah; Sakaguchi, Reiko; Ariyoshi, Mariko; Itsuki, Kyohei; Ichikawa, Jun; Morii, Takashi; Shirakawa, Masahiro; Inoue, Ryuji; Asanuma, Katsuhiko; Reiser, Jochen; Tochio, Hidehito; Mori, Yasuo; Mori, Masayuki X.
J Am Soc Nephrol; 30(9): 1587-1603, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31266820

Não foram localizados documentos relacionados