Optimizing irrigation and nitrogen fertilization for seed yield in western wheatgrass [Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve] using a large multi-factorial field design.

Chen, Zhao; Liu, Xv; Niu, Junpeng; Zhou, Wennan; Zhao, Tian; Jiang, Wenbo; Cui, Jian; Kallenbach, Robert; Wang, Quanzhen.
PLoS One; 14(6): e0218599, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31242244