Generation of Active Mn(III)<sub>aq</sub> by a Novel Heterogeneous Electro-permanganate Process with Manganese(II) as Promoter and Stabilizer.

Zhu, Yunhua; Wang, Xuxu; Zhang, Jing; Ding, Lei; Li, Junfeng; Zheng, Huaili; Zhao, Chun.
Environ Sci Technol; 53(15): 9063-9072, 2019 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31240913