Implications of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in patients with three-vessel disease.

Zhang, Ce; Jiang, Lin; Xu, Lianjun; Tian, Jian; Liu, Junhao; Zhao, Xueyan; Feng, Xinxing; Wang, Dong; Zhang, Yin; Sun, Kai; Xu, Bo; Zhao, Wei; Hui, Rutai; Gao, Runlin; Yuan, Jinqing; Song, Lei.
Eur Heart J; 2019 Jun 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31236563