Hepatocyte TNF Receptor-Associated Factor 6 Aggravates Hepatic Inflammation and Fibrosis by Promoting Lysine 6-Linked Polyubiquitination of Apoptosis Signal-Regulating Kinase 1.

Wang, Yutao; Wen, Huan; Fu, Jiajun; Cai, Lin; Li, Peng-Long; Zhao, Chang-Ling; Dong, Zhu-Feng; Ma, Jun-Peng; Wang, Xi; Tian, Han; Zhang, Yan; Liu, Ye; Cai, Jingjing; She, Zhi-Gang; Huang, Zan; Li, Wenhua; Li, Hongliang.
Hepatology; 2019 Jun 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31222801