Buckling and twisting of advanced materials into morphable 3D mesostructures.

Zhao, Hangbo; Li, Kan; Han, Mengdi; Zhu, Feng; Vázquez-Guardado, Abraham; Guo, Peijun; Xie, Zhaoqian; Park, Yoonseok; Chen, Lin; Wang, Xueju; Luan, Haiwen; Yang, Yiyuan; Wang, Heling; Liang, Cunman; Xue, Yeguang; Schaller, Richard D; Chanda, Debashis; Huang, Yonggang; Zhang, Yihui; Rogers, John A.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(27): 13239-13248, 2019 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31217291

Não foram localizados documentos relacionados