TRAF6 mediates human DNA2 polyubiquitination and nuclear localization to maintain nuclear genome integrity.

Meng, Yuan; Liu, Changwei; Shen, Lei; Zhou, Mian; Liu, Wenpeng; Kowolik, Claudia; Campbell, Judith L; Zheng, Li; Shen, Binghui.
Nucleic Acids Res; 47(14): 7564-7579, 2019 08 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31216032