The distribution and correlates of self-rated health in elderly Chinese: the China Kadoorie Biobank study.

Song, Xingyue; Wu, Jing; Yu, Canqing; Dong, Wenhong; Lv, Jun; Guo, Yu; Bian, Zheng; Yang, Ling; Chen, Yiping; Chen, Zhengming; Pan, An; Li, Liming.
BMC Geriatr; 19(1): 168, 2019 Jun 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31200646

Não foram localizados documentos relacionados