The distinct impact of maternal antibodies on the immunogenicity of live and recombinant rotavirus vaccines.

Yang, Han; Luo, Guoxing; Zeng, Yuanjun; Li, Yijian; Yu, Siyuan; Zhao, Biyan; An, Ran; Zhang, Shiyin; Wang, Yingbin; Li, Tingdong; Ge, Shengxiang; Xia, Ningshao.
Vaccine; 37(30): 4061-4067, 2019 Jul 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31182323

Não foram localizados documentos relacionados