Molecular detection and characterization of Bartonella spp. in pet cats and dogs in Shenzhen, China.

Zhang, Xue-Lian; Li, Xiao-Wen; Li, Wen-Feng; Huang, Shu-Jian; Shao, Jian-Wei.
Acta Trop; 197: 105056, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31175861