A novel model of controlling PD-L1 expression in ALK<sup>+</sup> anaplastic large cell lymphoma revealed by CRISPR screening.

Zhang, Jing-Ping; Song, Zhihui; Wang, Hong-Bo; Lang, Lang; Yang, Yuan-Zhong; Xiao, Wenming; Webster, Daniel E; Wei, Wei; Barta, Stefan K; Kadin, Marshall E; Staudt, Louis M; Nakagawa, Masao; Yang, Yibin.
Blood; 134(2): 171-185, 2019 07 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31151983