Least-cost control strategy optimization for air quality attainment of Beijing-Tianjin-Hebei region in China.

Xing, Jia; Zhang, Fenfen; Zhou, Yang; Wang, Shuxiao; Ding, Dian; Jang, Carey; Zhu, Yun; Hao, Jiming.
J Environ Manage; 245: 95-104, 2019 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31150914