Receptor-Mediated Field Effect Transistor Biosensor for Real-Time Monitoring of Glutamate Release from Primary Hippocampal Neurons.

Li, Yu-Tao; Jin, Xin; Tang, Lina; Lv, Wen-Liang; Xiao, Meng-Meng; Zhang, Zhi-Yong; Gao, Chuan; Zhang, Guo-Jun.
Anal Chem; 91(13): 8229-8236, 2019 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31142114

Não foram localizados documentos relacionados