A New Segmented Virus Associated with Human Febrile Illness in China.

Wang, Ze-Dong; Wang, Bo; Wei, Feng; Han, Shu-Zheng; Zhang, Li; Yang, Zheng-Tao; Yan, Yan; Lv, Xiao-Long; Li, Liang; Wang, Shu-Chao; Song, Ming-Xin; Zhang, Hao-Ji; Huang, Shu-Jian; Chen, Jidang; Huang, Fu-Qiang; Li, Shuang; Liu, Huan-Huan; Hong, Jian; Jin, Yu-Lan; Wang, Wei; Zhou, Ji-Yong; Liu, Quan.
N Engl J Med; 380(22): 2116-2125, 2019 05 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31141633