Oxidization of TGFß-activated kinase by MPT53 is required for immunity to Mycobacterium tuberculosis.

Wang, Lin; Liu, Zhonghua; Wang, Jie; Liu, Haipeng; Wu, Juehui; Tang, Tianqi; Li, Haohao; Yang, Hua; Qin, Lianhua; Ma, Dapeng; Chen, Jianxia; Liu, Feng; Wang, Peng; Zheng, Ruijuan; Song, Peng; Zhou, Yilong; Cui, Zhenling; Wu, Xiangyang; Huang, Xiaochen; Liang, Haijiao; Zhang, Shanshan; Cao, Jingjing; Wu, Chunyan; Chen, Yiping; Su, Dan; Chen, Xinchun; Zeng, Gucheng; Ge, Baoxue.
Nat Microbiol; 4(8): 1378-1388, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31110366

Não foram localizados documentos relacionados