Evolution of interlayer and intralayer magnetism in three atomically thin chromium trihalides.

Kim, Hyun Ho; Yang, Bowen; Li, Siwen; Jiang, Shengwei; Jin, Chenhao; Tao, Zui; Nichols, George; Sfigakis, Francois; Zhong, Shazhou; Li, Chenghe; Tian, Shangjie; Cory, David G; Miao, Guo-Xing; Shan, Jie; Mak, Kin Fai; Lei, Hechang; Sun, Kai; Zhao, Liuyan; Tsen, Adam W.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(23): 11131-11136, 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31110023

Não foram localizados documentos relacionados