Human cytomegalovirus protein UL42 antagonizes cGAS/MITA-mediated innate antiviral response.

Fu, Yu-Zhi; Guo, Yi; Zou, Hong-Mei; Su, Shan; Wang, Su-Yun; Yang, Qing; Luo, Min-Hua; Wang, Yan-Yi.
PLoS Pathog; 15(5): e1007691, 2019 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31107917