<i>Alternaria</i> B Cell Mimotope Immunotherapy Alleviates Allergic Responses in a Mouse Model.

Li, Jie; Yang, Lin; Wang, Jingru; Yang, Yongshi; Wu, Yuying; Jiang, Qing; Yang, Yaqi; Ma, Dongxia; Zhang, Rui; Huang, Nan; Li, Wenjing; Liu, Guanghui; Zhu, Rongfei.
J Immunol; 203(1): 31-38, 2019 Jul 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31092638