CUL7 E3 Ubiquitin Ligase Mediates the Degradation of Activation-Induced Cytidine Deaminase and Regulates the Ig Class Switch Recombination in B Lymphocytes.

Luo, Yuewen; Liu, Yang; Wu, Liyang; Ma, Xiancai; Liu, Qin; Huang, Feng; Zhang, Xu; Zhang, Yiwen; Zhang, Junsong; Luo, Haihua; Yang, Yanyan; Lu, Gen; Tang, Xiaoping; Li, Linghua; Zeng, Yixin; Pan, Ting; Zhang, Hui.
J Immunol; 203(1): 269-281, 2019 Jul 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31092637