Correction to: Similarities and differences between variants called with human reference genome HG19 or HG38.

Pan, Bohu; Kusko, Rebecca; Xiao, Wenming; Zheng, Yuanting; Liu, Zhichao; Xiao, Chunlin; Sakkiah, Sugunadevi; Guo, Wenjing; Gong, Ping; Zhang, Chaoyang; Ge, Weigong; Shi, Leming; Tong, Weida; Hong, Huixiao.
BMC Bioinformatics; 20(1): 252, 2019 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31092200