Transcriptional response of USP18 predicts treatment outcomes of interferon-alpha in HBeAg-positive chronic hepatitis B patientsefere.

Liu, Wei; Liang, Huiqing; Wang, Shaojuan; Wu, Chuncheng; Liu, Yang; Liu, Yongliang; Zhang, Manying; Xiong, Lixia; Zhong, Zhouyue; Chen, Yue; Mao, Qianguo; Ge, Shengxiang; Xia, Ningshao.
J Viral Hepat; 26(9): 1050-1058, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31074081

Não foram localizados documentos relacionados