Combinative effects of Azospirillum brasilense inoculation and chemical priming on germination behavior and seedling growth in aged grass seeds.

Liu, Xu; Chen, Zhao; Gao, Yani; Liu, Qian; Zhou, Wennan; Zhao, Tian; Jiang, Wenbo; Cui, Xuewen; Cui, Jian; Wang, Quanzhen.
PLoS One; 14(5): e0210453, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31063499