Effects of Cr(VI)-induced calcium-sensing receptor activation on DF-1 cell pyroptosis.

Zhu, Yiran; Xu, Guanlong; Chen, Peng; Liu, Kangping; Xu, Yuliang; Liu, Yongxia; Liu, Jianzhu.
Ecotoxicol Environ Saf; 179: 257-264, 2019 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31054379