Screening for hereditary cancers in patients with endometrial cancer reveals a high frequency of germline mutations in cancer predisposition genes.

Tian, Wenjuan; Bi, Rui; Ren, Yulan; He, Hongsheng; Shi, Shanfu; Shan, Boer; Yang, Wentao; Wang, Qing; Wang, Huaying.
Int J Cancer; 145(5): 1290-1298, 2019 09 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31054147