A vitamin-C-derived DNA modification catalysed by an algal TET homologue.

Xue, Jian-Huang; Chen, Guo-Dong; Hao, Fuhua; Chen, Hui; Fang, Zhaoyuan; Chen, Fang-Fang; Pang, Bo; Yang, Qing-Lin; Wei, Xinben; Fan, Qiang-Qiang; Xin, Changpeng; Zhao, Jiaohong; Deng, Xuan; Wang, Bang-An; Zhang, Xiao-Jie; Chu, Yueying; Tang, Hui; Yin, Huiyong; Ma, Weimin; Chen, Luonan; Ding, Jianping; Weinhold, Elmar; Kohli, Rahul M; Liu, Wen; Zhu, Zheng-Jiang; Huang, Kaiyao; Tang, Huiru; Xu, Guo-Liang.
Nature; 569(7757): 581-585, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31043749