Chiral selection rules for multi-photon processes in two-dimensional honeycomb materials.

Cheng, Jingxin; Huang, Di; Jiang, Tao; Shan, Yuwei; Li, Yingguo; Wu, Shiwei; Liu, Wei-Tao.
Opt Lett; 44(9): 2141-2144, 2019 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31042168

Não foram localizados documentos relacionados