An Excitatory Circuit in the Perioculomotor Midbrain for Non-REM Sleep Control.

Zhang, Zhe; Zhong, Peng; Hu, Fei; Barger, Zeke; Ren, Yulan; Ding, Xinlu; Li, Shangzhong; Weber, Franz; Chung, Shinjae; Palmiter, Richard D; Dan, Yang.
Cell; 177(5): 1293-1307.e16, 2019 05 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31031008