Mechanical Thrombectomy Using Solitaire in Acute Ischemic Stroke Patients with Vertebrobasilar Occlusion: A Prospective Observational Study.

Sang, Hong-Fei; Yin, Cong-Guo; Xia, Wen-Qing; Huang, Huan; Liu, Ke-Qin; Chen, Tian-Wen; Si, Xiao-Li; Jiang, Lin.
World Neurosurg; 128: e355-e361, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31029819