SEanalysis: a web tool for super-enhancer associated regulatory analysis.

Qian, Feng-Cui; Li, Xue-Cang; Guo, Jin-Cheng; Zhao, Jian-Mei; Li, Yan-Yu; Tang, Zhi-Dong; Zhou, Li-Wei; Zhang, Jian; Bai, Xue-Feng; Jiang, Yong; Pan, Qi; Wang, Qiu-Yu; Li, En-Min; Li, Chun-Quan; Xu, Li-Yan; Lin, De-Chen.
Nucleic Acids Res; 47(W1): W248-W255, 2019 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31028388

Não foram localizados documentos relacionados