Arsenic trioxide inhibits EMT in hepatocellular carcinoma by promoting lncRNA MEG3 via PKM2.

Fan, Zhuoyang; He, Jing; Fu, Tong; Zhang, Wei; Yang, Guowei; Qu, Xudong; Liu, Rong; Lv, Lei; Wang, Jianhua.
Biochem Biophys Res Commun; 513(4): 834-840, 2019 Jun 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31003765